KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

BATMAN TEKNOKENT A.Ş. kişisel verilerin güvenliği hususuna hassasiyet göstermektedir. Kişisel veri sahiplerinin kişisel verileri, başta 6698 ve 4691 sayılı Kanun’lar olmak üzere ilgili tüm kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İşbu metin kişisel verilerin toplanma yöntemlerini ve hukuki sebeplerini, işlenme amaçlarını, kimlere hangi amaçla aktarılabileceğini ve kişisel veri sahibinin haklarını açıklamak üzere hazırlanmıştır. BATMAN TEKNOKENT A.Ş. 4691 sayılı ‘’Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’’ kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetiminden ve işletmesinden sorumlu olan yönetici şirket konumundaki tüzel kişiliktir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak ifade edilecektir) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır ve yine aynı kanun kapsamında BATMAN TEKNOKENT A.Ş. “Veri Sorumlusu”dur. Kişisel veri sahipleri ise, kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 6698 sayılı KVK Kanunu ve BATMAN TEKNOKENT A.Ş.’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

BATMAN TEKNOKENT A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, mağazalar, sosyal medya, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun 5. maddesi gereğince kişisel verileriniz, aşağıda sayılan;

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Şirketimiz ve bölgede bulunan şirketler 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na tabidir).
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
gibi kanuni istisnaları dışında, kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

BATMAN TEKNOKENT A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde BATMAN TEKNOKENT A.Ş.’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. BATMAN TEKNOKENT A.Ş. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, BATMAN TEKNOKENT A.Ş. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilgilerinize sunarız

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

BATMAN TEKNOKENT A.Ş. söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, bayilerimiz, franchiselarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, BATMAN TEKNOKENT A.Ş. adına veri işleyen müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde Sayılan Hakları

BATMAN TEKNOKENT A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etmek
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere ne amaçla aktarıldığını öğrenmek
• Yanlış ve eksik kişisel verilerin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek
• Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek
• Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek haklarına sahiptir.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Unvan: BATMAN TEKNOKENT A.Ş.
E-mail:teknokent@batman.edu.tr
Adres: Kuyubaşı Köyü, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Caddesi, Rektörlük ve İdari Bina Apt. No:2 Merkez/BATMAN