4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7. maddesi gereğince;
Üniversitenin akademik bilgi birikimi ile yüksek teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini birleştirerek ülke ekonomisindeki teknolojiye dayalı payı sürekli arttırmak ve teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmak.
Bölgede yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim elemanları 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Ayrıca öğretim elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları (yapacakları) araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde;
• Şirket kurabilir,
• Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
• Ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.