BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre;

Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge):

Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmektedir. Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü içermektedir. Bunlara bağlı olarak teknokentlere kabuller yapılmakta ve Bölgelerde yer almak isteyen girişimciler aşağıdaki hususlar doğrultusunda bir komisyon tarafından değerlendirilmektedir. Proje Değerlendirme Komisyonunun yaptığı değerlendirmede,

Batman Üniversitesi TGB' de gerçekleştirilecek projelerin 4691 sayılı Yasa kapsamına uygun olmak,
Batman Üniversitesi TGB' de gerçekleştirilecek projelerin vizyon ve hedeflerine uygun olmak,
Ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmek veya yürütebilecek potansiyele sahip olmak,
Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme çalışmaları ile ülkemizin ileri teknoloji üretebilme/geliştirebilme potansiyeline katkı sağlamak,
Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme çalışmaları için yeterli insan kaynağı ve finansman kaynağına sahip olmak veya bu konularda gerekli desteği alabilecek konumda bulunmak.
Girişimci/şirketlerin öncelikli sektörlerde faaliyet gösteriyor olmaları,
Başta Batman Üniversitesi olmak üzere üniversiteler ve araştırma merkezleri ve Bölgedeki diğer girişimciler ile iş birliği geliştirme arzusu ve çabası içinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip olmak,
Çevreye karşı duyarlı davranarak, hava, su, toprak, görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği olan etkinlikleri Bölgeye getirmemek.
Ülkemiz açısından öncelikli olan alanlarda Ar-Ge çalışması yapmak,
Bölgesel ve ulusal sürdürülebilir kalkınma unsurlarına katkı sağlamak.
Başta Batman Üniversitesi mezunları olmak üzere üniversite mezunu nitelikli iş gücüne cazip istihdam olanakları sağlamak,
Bölgede faaliyet gösterecek firmalar ve bu firmaların yöneticilerinin sosyal adalete inanmış, çevreye, insan ve çalışan haklarına saygılı, mesleki etik değerleri güçlü, topluma örnek nitelikte olmaları beklenir.
Girişimci/şirketlerin geçmiş Ar-Ge ve yazılım geliştirme deneyimi ve başarılı uygulamaları,
Girişimci/şirketlerin mevcut Batman Teknokent şirketleri ile iş birliği yapabilme potansiyeli ve bu konudaki niyetleri,
Yenilik barındırması, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olması ve uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını göstermesi şartları aranmaktadır.

Komisyon tarafından yapılacak proje değerlendirilmesinde; aşağıdaki soruların cevaplarına çoğunlukta uygunluk aranmaktadır.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE İLİŞKİN SORULAR

Proje süresi projenin kapsamına göre ayarlanmış mıdır?
Proje süresi ile birlikte bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken süreler uygun mudur?
Proje yenilik barındırmakta mıdır?
Proje; herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir ve uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını göstermekte midir?
Projenin ulusal/uluslararası piyasada ticarileşme potansiyeli var mıdır?
Proje çıktısı ithal edilen bir ürünün yerini alma dolayısıyla ithalat ikamesi veya ihracat potansiyeli bulundurmakta mıdır?
Proje çıktısı yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek nitelikte midir?
Proje çıktısı üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek potansiyelde midir?
Proje çıktısı üretim maliyetlerini düşürebilecek ve teknolojik bilgi üretebilecek nitelikte midir?
Proje çıktısı ürünlerin katma değerini arttıracak nitelikte midir?
Proje etkin bir "Üniversite-Sanayi İş birliği" gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi niteliğinde midir?
Proje; mevcut durum, teknolojik yöntem, ürün, süreç, teknik sistem iyileştirilmesini/kalitenin arttırılmasını amaçlamakta mıdır?
Projenin yeni projelere, uygulamalara veya bilimsel araştırma çalışmalarına yol açma potansiyeli var mıdır?
Projede kullanılması önerilen yöntem ve araçlar güncel teknolojiler ile uyumlu ve makine- teçhizat uygun nitelikte midir?
Proje çıktısı yeni iş alanları yaratarak istihdam arttıracak potansiyelde midir?
Proje çıktısının sosyo-kültürel hayata olumlu etkisi var mıdır?
Proje bilinen bir yöntem ve süreç önerisi olmakla birlikte çevreye duyarlı üretim/geliştirme yöntemleri barındırmakta mıdır?
Girişimci firma tarafından, proje için gerekli insan kaynakları tanımlanmış mıdır?
Girişimci firma tarafından, proje için gerekli finansman kaynakları tanımlanmış mıdır?
Ülkemiz açısından öncelikli olan alanlarda bir Ar-Ge çalışması mıdır?
27.08.2021 Tarih ve 2021/06-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.