BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. GİRİŞİMCİ/ŞİRKETLERİN; BAŞVURU İŞLEMLERİ ve BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLEN FİRMALARIN İZLEMELERİ GEREKEN SIRALI ADIMLAR

A. BAŞVURU İŞLEMLERİ:
1- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nca sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlanmak amacıyla Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer almak isteyen girişimci/şirketler, Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş.’ne bilgi almak için müracaat ederler.

2- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca başvurular, proje bazlı kabul edilir.

3- Başvurular “Batman Teknokent” web sayfasındaki"Ön Başvuru"linkinden yapılır. Ayrıca, başvuru formu imzalı kaşeli yazılı olarak Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilir.

4- Proje başvurularının tamamı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 14/g maddesi gereğince Proje Değerlendirme Komisyonunun onayına sunulur.

5- Ar-Ge/Yazılım/Tasarım projeleri için proje değerlendirme telif ücreti alınmaktadır.

Başvuru sahibi;

Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme A.Ş Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bu ücreti; “(Proje Kodu) Proje Değerlendirme Telif Ücreti” adı ile aşağıda yazılı hesaba havale edilerek ödeme dekontu dosyaya eklenir.

HESAP SAHİBİ: BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş.
BANKA ADI:VAKIFLAR BANKASI
ŞUBE ADI:S00163 BATMAN ŞUBESİ
İBAN NUMARASI:TR34 0001 5001 5800 7307 0256 26

6- Kamu destekli Ar-Ge Projelerinde (TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen) doğrudan kabul süreci işletilebilir. Bu kapsamda, Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yapılacak “Kamu Destekli Proje Başvuruları” ilgili kurumdan alınan kabul/karar yazıları ve imzalı sözleşme eklerinin yazılı suretlerinin bütün sayfaları Şirket Yetkilisi tarafından imzalanıp kaşelenerek evrak birimine elden teslim edilmelidir. (Bu tür proje başvurularında “Proje Değerlendirme Telif Ücreti” alınmamaktadır. Ancak Projenin başlama ve bitiş süresi içerisinde proje revizyon başvuruları; (TGB dışı, Ek Ekip, Ek Süre vb.) ilgili kurum onay yazısı beyan edilmediği takdirde Batman Teknokent Proje Değerlendirme Komisyonuna sevk edilir ve Proje Revizyon Ücreti alınır.

7- TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sermaye Desteği, SANTEZ ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları gibi hakemli jüriler tarafından kabul edilen kamu destekli projelere doğrudan kabul süreci işletilebilecektir. Proje kabul yazısı ve destek sözleşmesi imzalanmış olan ve destek süresi bitmemiş proje başvuruları, aynı şekilde “Batman Teknokent” web sayfasındaki "Ön Başvuru" linkinden yapılabilecektir. Başvuru ekinde, kamu destekli proje kabul yazıları ve imzalı sözleşme ekleri sunulacak ve bütün sayfaları Şirket Yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş yazılı suretleri 1 (bir) takım halinde dosya içerisinde Batman Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Bu tür proje başvurularında “Proje Değerlendirme Telif Ücreti” alınmamaktadır.

8- Başvuru formları ve ekleri Batman Teknokent A.Ş.’ne firma yetkilisi tarafından elden teslim edilecek olup, Proje Müdürlüğü’nce projenin amaç, kapsam ve 4691 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığı hususunda değerlendirme yapmak üzere görüş alışverişinde bulunulacaktır.

9- Proje konusunda uzmanlaşmış üniversitede görev yapan en az iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise öğretim elemanı veya sektör uzmanı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna değerlendirme yapılmak üzere gönderilir. Komisyon üyeleri başvuru kapsamındaki proje/projelerin 4691 sayılı Yasa kapsamında olup olmadığı hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Batman Teknokent A.Ş.’ne bildirir. Olumlu/olumsuz görüş verilen projeler Batman Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Başvurunun kabul edilmesi halinde ofis durumuna göre yer tahsisi yapılır.

10- Batman Teknokent Ar-Ge binalarındaki ofislerden boşalma olması halinde başvuru süreci tamamlanarak yer tahsisi için sırada bekleyen firmalara talep edilen metrekare ölçüsüne göre ofisler kiraya verilmektedir.

B- BAŞVURUSU UYGUN GÖRÜLEN FİRMALARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
1- Başvuruları Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen firmalarla, sözleşme yapılacaktır.

2- Batman Teknokent bünyesindeki çalışmalarında yönetici şirket tarafından yapılan düzenleme ve kurallara mutlak suretle uyacaklardır.

3- Firmalar, dönemsel çalışmalarına ilişkin, içeriklerine uygun ve istenilen aralıklarla, faaliyet raporlarını hazırlayacaklardır. Bu raporları hazırlayacaklarını, imzaladıkları sözleşme ile taahhüt etmiş sayılacaklardır.

4- Gerek görülmesi halinde, Batman Teknokent bünyesinde, Teknik ve İzleme heyetleri oluşturulacak, heyetler proje çalışmalarını ve Teknokent firmalarının faaliyetlerini izleyerek Batman Teknokent A.Ş. Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunabileceklerdir.

5- Batman Teknokent bünyesinde, birimlere tahsis edilen alanlarda, yaptırılacak her türlü tadilat ve onarım işleri Batman Teknokent A.Ş'nin iznine tabi olup, yönetici şirket tarafından denetlenecektir.

6- Bölgedeki yer tahsislerinde kişi başına 8-10 m2 dikkate alınacaktır.

7- Bölgede faaliyete başlayan girişimci/şirketler Batman Teknokent’ten alacakları akıllı kimlik kartları ile giriş-çıkışlarını elektronik ortamda beyan edeceklerdir.

8- Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketlerin proje başlama tarihi; Batman Teknokent A.Ş. ile imzalanacak olan ofis kira sözleşmesinin başlangıç tarihi olup, Ar-Ge, Yazılım ve Tasarım geliştirme faaliyeti kapsamında Batman Teknokent Arge Portal’a üye olarak aylık ilerleme raporlarının düzenli olarak tanzimi ile elde edilecek aylık muafiyet formlarını Batman Teknokent A.Ş.’den onaylatacaklardır.

9- Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler, kiraladığı bağımsız bölümlerde kullanacağı elektrik ve su için yetkili ve görevli kamu kurumu nezdinde kendi nam ve hesabına abone olup tüketimleri kendi ismine fatura ettirerek kullanacaktır. Ferdi abonelik hukuken veya fiilen mümkün olmazsa kiraladıkları alanlardaki elektrik-su giderlerini süzme sayaçlar marifetiyle tespit edilecek ve o tarihteki yetkili kurumların Kiracı’nın faaliyet alanına ilişkin tarifesindeki göstergeler üzerinden tahakkuk ettirilecek tüketim bedeli Kiraya Veren’e ödenecektir. Ayrıca ofis alanında kullanılacak telefon ve data gibi diğer hizmetlerin tedarik ve ödemeleri bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler tarafından yapılacaktır.

10- Bölgede faaliyet gösteren girişimci/şirketler, yönetici şirket tarafından kiraya verilen alanların ortak işletme giderlerine, kiraladıkları alanların m2 oranında katılacaklardır.

11- 10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği uyarınca, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi için Bölgede yer tahsisi isteğinde bulunabileceklerdir (Bölge İşletme Yönergesi doğrultusunda Yönetici Şirket Yönetim Kurulu’nun izin vermesi halinde yer tahsisi yapılabilecektir). 17.06.2021 Tarih ve 2021/05-06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ekidir.